37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

POĎAKOVANIE

FONDU NA PODPORU UMENIA

OZNÁMENIE

       Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu ašportu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  sa s účinnosťou

od 12. októbra 2020 do odvolania
mimoriadne prerušuje prevádzka
centier voľného času.

   ROZHODNUTIE  TU

Pravidelné skúšky DFS Turiec sa z hore uvedených dôvodov rušia !

Naďalej sledujte : https://www.dfsturiec.sk/

                              https://www.cvckamarat.eu/

 
počítadlo.abz.cz

Rozpis skúšok Dfs Turiec

Miesto konania: CVČ Kamarát, A. Kmeťa 22, Martin

Rozpis pravidelných skúšok platný od 3. 9. 2015

UTOROK ŠTVRTOK

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod II.  a I. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod II.  a I. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

Jednotlivé skúškové bloky (tanečný, spevácky, zhrávky s ĽH) sa prispôsobujú potrebám pripravovaných vystúpení, súťaží a ostatných aktivít DFS Turiec. Na skúšky sa využívajú tanečná sála, spevácka miestnosť (veľká klubovňa) a hudobná miestnosť na 1. poschodí  a malá klubovňa na 2. poschodí vľavo v budove CVČ Kamarát.

Poznámka:
Pracovné sústredenia DFS Turiec sa konajú mimo pravidelnej skúškovej činnosti vždy po vzájomnej dohode vedenia a členskej základne.

Dátum poslednej aktualizácie: 3. 9. 2015