37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

POĎAKOVANIE

FONDU NA PODPORU UMENIA

OZNÁMENIE

       Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu ašportu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  sa s účinnosťou

od 12. októbra 2020 do odvolania
mimoriadne prerušuje prevádzka
centier voľného času.

   ROZHODNUTIE  TU

Pravidelné skúšky DFS Turiec sa z hore uvedených dôvodov rušia !

Naďalej sledujte : https://www.dfsturiec.sk/

                              https://www.cvckamarat.eu/

 
počítadlo.abz.cz

OBČIANSKE ZDRUŽENIE dFS TURIEC

Občianske združenie vzniklo pri Detskom folklórnom súbore Turiec v novembri 1996. Hlavným dôvodom bolo zlepšenie financovania činností DFS Turiec a aktívne zapojenie rodičov do života súboru. Spolupráca je od začiatku vynikajúca, čoho dôkazom je aktívne občianske združenie aj v súčasnosti.

  PREDSEDNÍCTVO DFS TURIEC OZ

   Ing. Soňa Bažleková – predseda OZ
   Ján Linceni – podpredseda OZ
   Andrea Kašubová – tajomník OZ
   Helena Dejčíková – hospodár OZ
   Božena Kočalková – Správa majetku
   Ing. Antonín Havlín - odborná práca s deťmi

   Ivan Ďanovský– spoločenský život a styk s členmi OZ
   RNDr. Katarína O'Brien – spoločenský život a styk s členmi OZ
   Zdenka Ripková,Dis - spoločenský život s členmi OZ

  DOZORNÁ  RADA

   Mgr. Alena Havlínová – predseda dozornej rady OZ,
   Ivana Kňazková – člen dozornej rady OZ
   Ing. Ivana Židová – člen dozornej rady OZ

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8. 10. 2020