40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

Tanec, pohybové hry

PASTOROVÁ, Alica                                                                                                   T1

O choreografii. Z knihy Doris Humphreyovej Umenie vytvárať tanec, ... preložila a voľne spracovala: ... 2. vyd.

Bratislava, Osvetový ústav, 1978. 110 s. Rozmn.

Študijný materiál pre školenie choreografov

 

Ondrejka, Kliment                                                                                                      T2

Z výskumov vedúcich detských folklórnych súborov a folklórnych skupín. Vybral, upravil a zost,: ...

Bratislava, Osvetový ústav, 1988. 225 s., 58 č. notových zápisov, 6 obr. Rozmn.

-„Záujmová umelecká činnosť“-

 

ZÁLEŠÁK, Cyril                                                                                                             T3

Motívy a zostavy pre nácvik slovenských ľudových tancov.

Bratislava, Osvetový ústav, 1978. 148 s. Rozmn.

Na titulnom liste rok vyd. 1977

 

LEŠČÁK, Milan – ŠVEHLÁK, Svetozár                                                                       T4

Folklór a scéna. Zborník príspevkov k problematike štylizácie folklóru. Zostavili: ...

Bratislava, Osvetový ústav, 1973. 266 s. Rozmn.

Zoznam autorov príspevkov S. 265-266

 

Buryan, J.                                                                                                                        T5

ZUČ – Spol. tanec.                                                                                                              

Neúplný popis, kniha vo fonde chýba

 

MIHALKOVÁ, Anna                                                                                                         T6

Opisy choreografií pre detské tanečné súbory. Autori: ... a kol.

Bratislava, Osvetový ústav, 1970.  94 s. Rozmn.

 

CHAMILLOVÁ, Marta                                                                                                     T7

Opisy choreografií pre detské tanečné súbory. Autori: ... a kol..

Bratislava, Osvetový ústav, 1972.  121 s. Rozmn.

 

ZÁLEŠÁK, Cyril                                                                                                                T8

Prehľad slovenských ľudových tancov. 2. rozšír. vyd.

Bratislava, Osvetový ústav, 1976. 172 s. Rozmn.

 

Kováčiková, Dagmar  - KUBICOVÁ, Ivana                                                                 T9

Aplikácia techniky džezového tanca vo výchove interpreta amatérskeho súboru.

Bratislava, Osvetový ústav, 1980. 56 s. Rozmn.

Použ. lit.

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                                      T10

Zborník štúdií a úvah o tanečnej a súborovej problematike. Výber štúdií, úvah a referátov vydaných Osvetovým ústavom. Zost.: ...

Bratislava, Osvetový ústav, 1973. 109 s. Rozmn.

Zoznam lit.

 

Šindelářová, Karla                                                                                                       T11

Klasický tanec. Základné pojmy a cviky.

Praha, ÚV ČSTV, 1983. 110 s. Rozmn.

 

Potfajová, Oľga – HARTMANN, Jan                                                                           T 12

Aplikácia techniky Marthy Grahamovej vo výchove interpreta amatérskeho súboru. Autori: ... Nakreslila: Dagmar Kováčiková.

Bratislava, Osvetový ústav, 1980. 126 s. Rozmn.

Obsahuje obrazovú prílohu k aplikácii techniky... 91 s.

Slovníček. Použ. lit.

 

Folklórny tanec pre žiakov 5. – 8 r.                                                                                  T13

Neúplný popis, kniha vo fonde chýba

 

ŠIMONEKOVÁ, Heda                                                                                                     T14

Ľudové tance... vysokoškolský učebný text pre internú potrebu študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK...

Bratislava, Univerzita Komenského, 1978. 188 s. Brož.

-„Vysokoškolské skriptá“-

 

MAZOROVÁ, Mária - ONDREJKA, Kliment                                             T15       

Slovenské ľudové tance. Autori: ... a kol. Foto: Tibor Szabó.

Bratislava, SPN, 1991. 383 s.  Viaz

Zoznam tancov, zoznam obcí, opis tancov, zápis piesní, opis ľudového odevu. Použ. lit.

ISBN 80-08-00322-7

 

NOSÁĽ, Štefan                                                                          T16

Choreografia ľudového tanca. 2. rozšír. vyd. Autori fot.: Tibor Szabó, Kamil Vyskočil, Otakar Nehera ...

Bratislava, SPN, 1984. 359 s.  Viaz.

 

VAGANOVÁ, A. J.                                                                                                          T17

 Základy klasického tanca... z rus. orig. Osnovy klasičeskogo tanca, přel. Bohumíra Cveklová. Ilustr. Pavel Nešleha.

Praha, SPN, 1980. 127 s. Viaz.

-„Učebnice  pro střední školy“-

 

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila                                                                                              T18

Náuka o pohybu. Ilustr.: František Sodoma. 2. vyd.

Praha, SPN, 1975. 144 s. Viaz.

 

ROVNÝ, MiroslavZDENĚK, Dalibor                                                                  T19 D1

Pohybové hry. Napísali: ... 2. vyd.

Bratislava, SPN, 1982. 205 s. Viaz.

Lit. Abecedný zoznam hier

 

MINI                                                                                                                           T20

Minivychovávateľ. Roč. 1983/1984. č. 1- 4. Autori článkov: E. Medvecká, K. Ondrejka, ....

Periodikum

 

ZÁLEŠÁK, Cyril                                                                                                           T21

Pohronské tance. Ilustr.: Viera Fridrichová, technické kresby: ... Arpád Račko a Cyril Zálešák ... fot.: Karol Plicka a Eugen Lazišťan.

Martin, Osveta 1953. 331 s., 22 fot. na príl. Brož.

-„Knižnica Osvety zv. 22“-

 

ŠMOLÍK, Petr                                                                                                             T22

Pohybová výchova. Hudba a pohyb. Anatomie a fyziologie. Škola stepu. Dvanáct tanců. Zvuková technika. Pantomima umění ticha.

Praha, Mladá fronta, 1985. 253 s. Brož.

 

HOMOLKA, Peter                                                                                                      T23

Metodika klasického tanca a jej použitie v amatérskych folkórnych súboroch.

[B.m., b.n. okolo r. 1970] 86 s. Rozm.

Obalový názov

 

MOTLÍKOVÁ, E. – HLAVSOVÁ, H.                                                                        T24/1

Pohybová výchova. 1. diel. Cvičenie bez  náčinia. Autorka textovej časti: E. Motlíková. Výtvarník: H. Hlavsová.

Praha, SÚV ČSZTV, 1979. Prieč 71 s.. Brož.

 

ĽUDOVÉ                                                                                                                         T25

Ľudové tradície a regionálna kultúra. Zborník príspevkov zo seminára v Nitre 5. – 6. jún 1993.

Nitra, Vysoká škola pedagogická – Vysoká škola poľnohospodárska, [1993]. 91 s. Brož. Rozmn.

Zoznam autorov príspevkov

 

MAZOROVÁ, Mária - ONDREJKA, Kliment                                     T26=D1 k T15         

Slovenské ľudové tance....

 

LIVOROVÁ, Helena – HRKALOVÁ, Liběna                                            T 27

Tance. Zhudobnila: Eva Konečná.

Praha, Orbis, 1953. 19 s. Brož..

 

MAZOROVÁ, Mária - ONDREJKA, Kliment                                  T28=D2 k T15          

Slovenské ľudové tance....

 

MAZOROVÁ, Mária - ONDREJKA, Kliment                                  T29=D3 k T15              

Slovenské ľudové tance....

 

NOSÁĽ, Štefan                                                               T30=D1 k T16

Choreografia ľudového tanca.

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 335 s. 

 

ZÁKLADY                                                                                                                         T31

Základy pohybovej prípravy.

[B. m., b. n. asi 1960] 3 s. Rozmn.

Interný materiál

 

CVIKY                                                                                                                                T 32

Cviky na volnosti. (Skoky)

[B. m., b. n. asi 1970]. 4 s. Rozmn.

Interný materiál

 

ONDREJKA, Kliment-MEDVECKÁ,Elena-´MÓŽI, Alexander                                        T33 D1

Z prameňov krásy a poznania. 

Bratislava, Smena, 1979. 159 s., [16] s. fareb. obr. príl. Brož.

-„Aktuality“-

Výber záznamov ľudových tradícií získaných výskumom detí a ich vedúcich v rokoch 1973-1977.

Simplikát obsahuje venovanie a podpis autorky E. Medveckej Petrovi Králičkovi

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                                T34/1

Zo zápisníka stredoslovenského tanečníka. I. (K tancom a z tancov Stredoslovenského kraja).

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko. 1981. 63 s. Brož.

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                                        T34/2

Zo zápisníka stredoslovenského tanečníka. II. Slovenské prejavy a piesne. Hry a zábavy.

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, 1982. 89 s. Brož.

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                                         T34/3

Zo zápisníka stredoslovenského tanečníka. III. (Zo scénok rôznorodosti na dedinách).

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, 1982. 75 s. Brož.

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                                        T34/4

Zo zápisníka stredoslovenského tanečníka. IV. Svadobné paberky, prichádza ľudské mláďa, z rozhrania jesene a zimy, koniec zimy a začiatok jari. Uplatnenie rytmu a umeleckých prvkov v tradičných prácach a zvykových úkonoch.

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, 1984. 72 s. Brož.

Pozn.

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                                         T34/5

Zo zápisníka stredoslovenského tanečníka. (V.) (Literatúra, pramene).

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, [19]81. 46 s. Brož.

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                                     T34/6-príl.

Zo zápisníka stredoslovenského tanečníka. Svadba v Liptovských Sliačoch.

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, 1988. 23 s. Brož.

Publikácia je prílohou k predchádzajúcim zväzkom

 

ALTER, Michael J.                                                                                                              T35

Strečink. 311 pokračovacích cviků pro 41 sportů.

Praha, Grada, 1999. 229 s. Brož.

 

ŽITŇANOVÁ, Helena                                                                                                          T36

Metodika vyučovania. Pre prípravné štúdium 1. stupňa tanečného odboru základných umeleckých škôl.

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 67 s. Rozmn.

Spolu zviazané s T 37 v plastovom obale

 

ŽITŇANOVÁ, Helena                                                                                                        T37

Metodika vyučovania. Pre 1. ročník 1. stupňa tanečného odboru základných umeleckých škôl. 

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981. 93 s. Rozmn.

Použ. lit.

Spolu zviazané s T 36 v plastovom obale

 

ŽITŇANOVÁ, HelenaJURASOVÁ, Helena                                                                     T38

Metodika vyučovania. Pre 2. ročník 1. stupňa tanečného odboru základných umeleckých škôl. 

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 99 s. Rozmn.

Lit.

V plastovom obale

 

ŽITŇANOVÁ, Helena                                                                                       T39

Učebné osnovy tanečného odboru základnej umeleckej školy. Učebné osnovy pre prípravné štúdium základnej umeleckej školy. Učebné osnovy pre 1. stupeň základného štúdia základnej umeleckej školy. Učebné osnovy pre 2. stupeň základného štúdia základnej umeleckej školy. Autorky: ... a kol.      

Bratislava, Ministerstvo školstva SR, 1995. 113 s. Rozmn.

Rozmnožený materiál v plastovom obale

 

NOVODOBÝ                                                                                                                         T40

Novodobý tanec .Predmet. . ročník.

[Blava, Slov. pedagog. nakl., 1960]

Vybrané z: Bazová, Majerová: Abeceda KT. Metodika... 

 

NEMCOVÁ, Melánia                                                                                                               T41

Chorovody a dievčenský tanec z Východného Slovenska.

Bratislava, Osvetový ústav, 1976. 156 s. Brož. Rozmn.

Slovník nárečových výrazov. Zoznam informátorov, prameňov a literatúry 

 

JEŘÁBKOVÁ, JarmilaLAZAROVÁ, Jasna – RUML, Jiří                                                   T42

Od jari do zimy. Dvadset dětských tanečních her.

Praha, Orbis, 1963. 85 s.

 

CHOUTKOVÁ, Božena  - SUŠANKA, Petr – BERAN, Pavel                              T43

Běhej – skákej – házej. Jak trénuje atletické žactvo.

Praha, Olympia, 1976. 189 s., [2] obr. príl. Brož.

 

BERDYCHOVÁ, Jana                                                                                                             T44

Mama, otec, cvičte so mnou. Z čes. orig.... prel.: .... Una Čechvalová. Ilustr.: Vladimír Dohnal.

Bratislava, Šport, 1977. 164 s. Brož.

-„Športová prax“-

 

LOPATA, Ladislav                                                                      T45

Cvičí celá rodina. Ilustr.: Marko Černák.

Praha, Olympia, 1986. 101 s. Brož.

Lit. -„Kondice“-

 

KOČALKOVÁ, Božena                                                                                                     T 46

Tanec v Turci.

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko, 2014. 33 s. Hrebeňová väzba.

Záverečná práca cyklického vzdelávania MŠ Tradícia folklóru dnes

 

PLICKA, Karol                                                                                                                T47

Zlatá brána . Slovenské deti vo svojich tradičných hrách.2. vyd.

Marin, Osveta 1972. 168 s.  „ Edícia obrazových publikácií“

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                                        T48

Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku.Ilustr. Viera Miková

Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1976.321, 6 s.Viaz.

Obsahuje obr. príl. Zoznam vyčítaniek, hier

 

 

 

ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME VÁM...


 

  1-2023 Mimoriadna informácia k  aktivitám DFS Turiec TU

 

počítadlo.abz.cz