37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

POĎAKOVANIE

FONDU NA PODPORU UMENIA

OZNÁMENIE

       Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu ašportu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  sa s účinnosťou

od 12. októbra 2020 do odvolania
mimoriadne prerušuje prevádzka
centier voľného času.

   ROZHODNUTIE  TU

Pravidelné skúšky DFS Turiec sa z hore uvedených dôvodov rušia !

Naďalej sledujte : https://www.dfsturiec.sk/

                              https://www.cvckamarat.eu/

 
počítadlo.abz.cz

Poďakovanie FPU

02.11.2020 13:53

 

DETSKÝ  FOLKLÓRNY  SÚBOR TURIEC  

ĎAKUJE 

FONDU  NA  PODPORU  UMENIA 

ZA PODPORU  PROJEKTU

ZACHOVANIE  ĽUDOVÝCH  TRADÍCII V  REGIÓNE  TURIEC  PROSTREDNÍCTVOM  DETÍ  ŽIJÚCICH V MESTSKOM  PROSTREDÍ 

Pre DFS Turiec krpce vyrobil pán Ján Staňo a 
krojové súčasti ušila pani Evka Hviščová.
Ďakujeme