37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

Hľadame talenty

25.08.2018 15:18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hľadáme talenty do DFS Turiec

 zápis do kurzu pohybovej a spevnej výchovy so zameraním na folklór sa uskutoční

7. a 10. 9. 2018  o 16,30 hod. v CVČ Kamarát.

 1. Hľadáme a vyberáme deti „talentované na folklór“,
 • vo veku od 5 rokov  na tanec a spev – odporúčame priniesť si vhodnú obuv,
 • ktoré hrajú na hudobný nástroj  a chcú byť súčasťou detskej ľudovej hudby /DĽH/.
 1. Zákonný zástupca dieťaťa   vypíše očíslovaný evidenčný list ,  ktorý  obsahuje údaje:
 • meno, bydlisko, dátum narodenia, kontakt,  či dieťa už niekde tancovalo,  či hrá na hudobný nástroj a aký?
 • zároveň svojim podpisom udelí  súhlas dotknutej osoby, účastníka zápisu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ: Detský folklórny súbor Turiec, Občianske združenie, P.O.BOX 135, Malinovského 5/25, 036 01  Martin, SR.
 1. Tanec, spev
 • „moderátor“ uvedie číslo evidenčného listu, zavolá dieťa po krstnom mene a uvedie ho do miestnosti, kde bude komisia (ak má rodič záujem zúčastniť sa na konkurze, môže mu to byť umožnené),
 • keď dieťa ukončí konkurz , komisia to spoločne vyhodnotí,
 • ďalšie dieťa vstupuje, až keď bude hodnotenie predchádzajúceho dieťaťa ukončené,
 • hodnotiaca komisia má troch členov (každý hodnotí sám),
 • hodnotenie dieťaťa - od 1 do 5 bodov, pričom 5 je najviac,
 • záverečné hodnotenie komisia spoločne dopíše  na evidenčný list.
 1. Hodnotíme:
 • tanečné motívy (opakovanie po ukážke - jednokročka, dvojkročka, zadný oblúk, pérovanie váhou, ťahom, dvojité, valašský skok),
 • tanečná improvizácia -  na reprodukovanú hudbu,
 • spev  - ľudová pieseň podľa vlastného výberu konkurzanta,
 • intonácia -  spievanie počutých tónov (harmonika, keyboard),
 • rytmika - podľa veku vhodná náročnosť rytmu (vytlieskavanie),
 • rytmický nástroj na reprodukovanú hudbu (paličky, bubon, niečo na hrkanie).
 1. Prijaté talentované deti budú zaradené do prípravky  DFS Turiec, bližšie informácie o ďalšom postupe budú poskytnuté priamo na konkurze.
 2. Detská ľudová hudba
 • zákonný zástupca vyplní evidenčný list / platí bod 2/,
 • konkrétne informácie o pôsobení dieťaťa v DĽH  budú poskytnuté priamo na konkurze.

      7.    Výsledky

 • výsledky budú zverejnené  po ukončení konkurzu  10. 9. 2018 vo večerných hodinách a vyvesené na nástenke DFS Turiec,
 • webovej stránke DFS Turiec.